Graviditet og Akne - hva er trygg behandling? / Safe Acne Treatments during Pregnancy

pregnancy.cms
pregnancy.cms

Hvordan behandle akne når man er gravid er noe jeg ofte får spørsmål om, og jeg tenker det er flere der ute som lurer på dette nå.

Når man er gravid går man gjennom flere hormonelle forandringer, som kan være med på å gjøre huden ustabil. Dette kan sees i form av f.eks hyperpigmentering , eksem dannelse, tørr hud, og akne. Akne er en ekstra vanskelig problemstilling å håndtere når man er gravid, da de vanligste behandlingene ikke er anbefalt under graviditeten. Det finnes alikevel trygge alternativ man kan forsøke, uten at mantilfører noen risiko for babyens ve og vel.

Utrygg Akne behandling:

Antibiotika behandling i form av Tetrasykliner, eller hormonbehandlinger skal unngås så lenge man er gravid.

 Tretionin og Retinol - Vitamin A Syre : Ekstremt effektiv behandling mot akne, pigmentforandringer og alderstegn. Nå er det slik at topikalsk behandling med Vitamin A syre ikke nødvendigvis medfører fosterskade, slik som tabelettene av dette stoffet gjør, men etter førevar prinisppet anbefaler man alikvel ikke å bruke kremer som inneholder tretionin eller retinol så lenge man er gravid, ammer eller ønsker å bli gravid.  -link.

Har du allerede brukt retinol innholdige kremer er det ingen grunn til panikk, det er fortsatt ingen klare bevis for at vitamin A syre  i kremform vil skadebarnet. Vi leger er bare ekstra forsiktige.

Prøv å unngå kremer med ingredienser som:

Differin (adapelene)

Retin-A, Renova (tretinoin)

Retinoic acid/ Retinosik syre

Retinol

Retinyl linoleate

Retinyl palmitate

Tazorac og avage (Tazarotene)

Salicylsyre: Er en fruktsyre som motvirker akne på flere nivå. Den eksfolierer huden slik at porer åpnes, virker antibakterielt og talg regulerende. Salicylsyre er en annen ingrediens som har vist å ha negative konsekvenser på fosterets utvikling samt kan gi  komplikasjoner under graviditeten når tar det i tabelett form. Innholder ansiktsvannet ditt litt Salicylsyre går det bra, men man anbefaler alikevel forsiktighet spesielt med tanke på kropp og ansikts peelinger, og kremer med høy konsentrasjon av syren.

Se etter ingredienser som:

Salicylic acid

Beta hydroxy acid

BHA

Trygg behandling:

I tilegg til god hud-hygiene og diett tiltak  og kan AHA syrene være til god hjelp både som forebyggende behandling og etter at utbruddet har blitt en realitet.

Alfa Hydroxy Syrer - AHA:  Av disse fukt syrene er glycolsyre svært effektiv mot tilstoppede porer, akne utbrudd og aldringstegn, samtidig som den ikke er skadelig for deg eller barnet. I Frisk Hud, finner dere mer info om denne ingrediensen med produktanbefalinger, jeg har skrevet litt om den tidligere også her på bloggen, -link.

//

How to treat acne when pregnant is something I often get questions about.

When you are pregnant, you go through several hormonal changes, which can help to make the skin unstable. This can be seen in for example, hyper-pigmentation, eczema formation, dry skin and acne. Acne is a particularly difficult issue to deal with when you are pregnant, as the most common treatments are not recommended during pregnancy. There are nevertheless safe alternatives you can try, without adding any risk to the baby's welfare.

Unsafe Acne Treatment:

Antibiotic treatment in the form of tetracycline or hormone treatments should be avoided while you are pregnant.

Tretionin and Retinol:  Extremely effective treatment for acne, pigmentation and signs of aging. Topical treatment with Retinol will not necessarily injure your unborn child in the same way that tablets of this drug does, but by the "better safe than sorry" principle, I would recommend staying clear of tretionin and retinol while you're pregnant, breastfeeding or wish to become pregnant.

If you are already using retinol creams - don't panic! There is still no clear evidence that retinol/tretionin in cream form will damage the child. We doctors are just extra cautious.

Try to avoid creams with ingredients such as:

Differin(adapelene)

Retin-A, Renova(tretinoin)

Retinoicacid

Retinol

Retinyllinoleate

Retinylpalmitate

TazoracandAvage (Tazarotene)

Salicylic acid: This is a fruitacid that combats acne on several levels. It exfoliates the skin so that the pores open, it is antibacterial and sebum-regulating. Salicylic acid is another ingredient that has had negative consequences on fetal development and can cause complications during pregnancy when taken in tablet form. Small amounts of Salicylic acid in skincare products is no biggie, but I still recommend caution, especially in terms of body and facial peels and creams with a high concentration of acid.

Look for ingredients such as:

salicylicacid

Betahydroxy acid

BHA

Safetreatments:

In addition to good skin hygiene and dietary measures, AHAs can be helpful both as a preventative treatment and after the outbreak has become a reality.

AlphaHydroxyAcids-AHA: Of these - glycolicacids are extremely effective against clogged pores, acne breakouts andsigns of aging, whilenot harmful to you or your child. In my book Frisk Hud, you can find more info about this ingredient, and product recommendations, I've written a little about it previously here on the blog-link.