Kamille.no: Slik blir du kvitt nuppene på overarmen.

keratosispilaris
IKKE KNIP: Du må for all del ikke klemme ut nuppene dine, det kan føre til inflammasjon i huden.

IKKE KNIP: Du må for all del ikke klemme ut nuppene dine, det kan føre til inflammasjon i huden. © http://doctorv.ca/

Nuppete hud

Slik blir du kvitt nuppene på overarmen

Sliter du med nupper på overarmen? Det er ikke veldig lekkert nå som vi gjerne går i T-skjorter eller sinletter hver dag. Her er ekspertenes beste råd for å få bukt på problemet.

Publisert 22.6.14

Visste du at omtrent halvparten av oss er plaget av nupper på huden, eller Keratosis Pilaris som det så pent heter i den medisinske verden?

Vanligst er det å ha disse nuppene på overarmen, og det ser gjerne ikke veldig pent ut.

Dette er kanskje ikke så farlig midt på vinteren når vi uansett har på oss klær som dekker huden, men nå på sommeren hvor vi går rundt i T-skjorter og singleter føler nok flere at nuppene er mer plagsomme og ulekre.

Men fortvil ikke! Det er heldigvis enkelt å bli kvitt dem!

Nuppete hud

- Den vanligste årsaken til nupper på overarmen, er en ganske vanlig tilstand som heter Keratosis Pilaris. Dette er en forstyrrelse i forhorningen, det vil si keratiniseringen, av hudceller rundt hårsekkene, forklarer Kjersti Johansen, cand.scient. og nordisk fagsjef i Dermagruppen.

Hun forteller at man ikke vet årsaken til hvorfor noen får disse nuppene og andre ikke, men de med tørr hud får dette oftere enn andre. I tillegg ligger det gjerne i familien, så er du plaget av nupper, kan du skylde på foreldrene dine.

Ifølge lege og hudekspert Rolah O. Lønning, er Keratosis Pilaris en vanlig genetisk betinget hudsykdom som sees som hudfargede eller rødlige nupper.

- Nuppene er forårsaket av overproduksjon av keratin, et naturlig protein i huden vår. Keratinet blokkerer hårsekkene i porene og lager små, harde klumper i huden.

Mange av disse klumpene inneholder også inngrodde hår som ikke får tilløp ut av hunden.

- Så mange som 40-50 prosent av voksen vil ha en eller annen form for Keratosis Pilaris på kroppen, opplyser hun.

Tilstanden forverres ofte i vintermånedene når luftfuktigheten er lavere og huden tørrere.

- Det er vanligst å ha nupper på utsiden og baksiden av overarmen, men man kan også finne dem på ryggen, lår og rumpen, forteller Johansen.

Ikke klem dem ut

Mange tror kanskje at man enkelt kan bli kvitt nuppene ved å klemme dem ut, men ekspertene advarer mot dette.

- Det å klemme og traumatisere kan medføre til ytterligere inflammasjon og pigmentering, sier hudlege ved Oslo Hudlegesenter, Ernst-Jan Veer.

Lønning, som også er forfatter av boken «Frisk hud», er helt enig med sin legekollega:

- Klemming av nupper kan føre til irritasjon, og i verste fall infeksjon i hårsekkene, forteller hun.

Nuppete hud

GODE PRODUKTER: 1. Elixir Smoothing Body Lotion, kr 690. 2. Shiseido Future Solution LX Concentrated Balancing Softener, kr 845. 3. L'Occitan Firmin and Smoothing Milk Veil with Almond Milk, kr 299. 4. Bio-Oil PurCellin Oil, kr 119. 5. Exuviance Purifying Cleansing Oil med AHA/PHA, kr 299. 6. Dermalogica The Ultimate Buffing Cloth, kr 195. 7. Rituals Rice Scrub Calming Shower Cream Scrub, kr 100. © Foto: produsenten

Bruk produkter med syre

Johansen legger til at man også bør unngå å skrape, klø og skrubbe huden.

- Vi anbefaler skrubbing av kroppen to til tre ganger per uke, men dette gjelder ikke de med disse nuppene. Bruk heller fruktsyrer som virker eksfolierende uten å irritere huden ytterligere.

Hun forteller videre at man har sett gode resultater ved å bruke fruktsyrer/AHA og salisylsyrer/BHA på denne tilstanden.

- Dette er ingredienser som løser opp bindingene mellom døde hudceller slik at de lettere faller av. Det å tilføre huden gode fuktighetsfaktorer motvirker tørr hud og vil også hjelpe mot nuppene, forklarer hun,

Her er Lønning litt uenig med Johansen når det kommer til å skrubbe huden. Hun mener at et bløtgjørende bad i kombinasjon med skrubbing, kan redusere blokkeringen av porene og gi en mykere hudoverflate. Hun er derimot enig med Johansen når det kommer til å bruke ulike syrer for å bli kvitt nuppene.

- Bruk av keratolytiske ingredienser, som salisylsyre, urea, melkesyre, vitamin A-syre og glykolsyre, samt gode fuktighetsgivende ingredienser, vil etter langvarig bruk gi bedring, sier hun.

Veer er enig med de to andre hudekspertene:

- Tilstanden kan avhjelpes med å bruke produkter som inneholder en svak konsentrasjon av syre, for eksempel glykolsyre, salisylsyre eller melkesyre, forteller hudlegen.

Dette bør du unngå

Er du plaget med nupper, er det visse ting du bør unngå. Det er blant annet viktig at man ikke bruker produkter som tetter porene.

- Noen solkremer som er vannfaste inneholder høye konsentrasjoner av mineraloljer eller silikon som kan virke tettende på porene, og dermed forverre tilstanden, sier Johansen.

- Sjekk med pakningen, eller der du kjøper produktet, at produktet er ikke-komedogent - det betyr at det ikke tetter porene, legger hun til.

Lønning på sin side, fraråder å bruke harde, uttørkende såper og veldig varmt vann. I tillegg bør man ifølge henne også unngå et for tørt klima.

Nuppete hud

PRODUKTANBEFALINGER: 1. Dermalogica Exfoliating Body Scrub, kr 410. 2. Ole Henriksen Rub N' Buff Salt Scrub, kr 495. 3. ZO Skin Health Oraser Body Emulsion, kr 790. 4. Exuviance Rejuvenating Bionic Scrub, kr 274. 5. REN Resurfacing AHA Concentrate, kr 425. 6. Beauté Pacifique D-Force Vitalizing Body Creme, kr 379. 7. Priori Hand & Body Revitalizing Lotion med AHA, kr 519. © FOTO: produsenten

//

By Silje Julie Golf for Kamille.no, Did you know that about half of us are bothered by bumpy skin, or Keratosis Pilaris as it's so nicely called in the medical world?

This might not bother us in the middle of winter, when we're already bundled up in clothing that covers the skin, but in the summer when we walk around in T-shirts and singlets those bumps can get mighty troublesome.

But do not despair! It is fortunately easy to get rid of them!

- The most common cause of bumps on the upper arm, is a fairly common condition called Keratosis Pilaris. This is a disorder of keratinization, more specifically of the keratinization of skin cells around the hair follicle, explains Kjersti Johansen, cand. and Nordic Head of Dermagruppen.

She says that one does not know the reason why some get these bumps and others do not, but those with dry skin gets them more than others. Moreover, it is often inherited, so if you've got bumps you may blame your parents.

According to doctor and skinexpert Rolah O. Lønning is Keratosis Pilaris a common genetic skin disease that is seen as nude or reddish bumps on the skin.

- Bumps are caused by overproduction of keratin, a natural protein in our skin. Keratin will block the pores around hairfollicles and make small, hard lumps in the skin.

Many of these lumps also contain ingrown hairs.

- As many as 40-50 percent of adults will have one form or another for Keratosis Pilaris on the body,  she says

The condition often worsens in the winter months when humidity is lower and skin drier.

- It is common to have knobs on the outside and back of the upper arm, but you can also find them on the back, thighs and buttocks, says Johansen.

Many may think that one can easily get rid of bumps by squeezing them out, but experts warn against this.

- The squeezing and traumatising may lead to further inflammation and pigmentation, says dermatologist at Oslo Dermatologist Centre, Ernst-Jan Veer.

Lønning, who is also the author of "Healthy Skin" completely agrees with her doctor colleague:

- Squeezing the bumps can cause irritation, and at worst - infection of the hair follicles, she says. Johansen adds that one should also avoid scratching, scratching and rubbing the skin.

- We recommend scrubbing the body two to three times per week, but this does not apply to these lumps. Use either fruit acids that exfoliate without irritating the skin further.

She says that one has seen good results using fruit acids / AHA and salicylic acid / BHA on this condition.

- This is ingredients that dissolves the bonds between dead skin cells so they can easily fall off. Supplying skin with good moisture ingredients counteracts dry skin and will also help against bumps, she explains,

Here is somehting Lønning disagrees with. She believes that a softening bath in combination with scrubbing, can reduce the blockage of pores and give a smoother skin surface. She is, however, in agreement with Johansen when it comes to using various acids to get rid of bumps.

- Use of keratolytic ingredients, such as salicylic acid, urea, lactic acid, vitamin A acid and glycolic acid, and good moisturizing ingredients, will with longer use provide improvement, she says.

Veer agrees with the other two skinexperts:

- The condition can be remedied by using products that contain a weak concentration of acid, such as glycolic acid, salicylic acid or lactic acid, says the dermatologist.

If you are bothered with bumps like these, there are certain things you should avoid, like avoiding products that block the pores further.

- Some sunscreens that are water resistant contain high concentrations of mineral oils or silicone that may seal the pores and thus aggravate the condition, says Johansen.

- Check the back of the pack, when you buy the product, the product should be non-comedogenic - that means it does not clog pores, she adds.