Allers 2. Mars 2015 - Funker Kollagen Tilskudd?

Allersnr10Jeg var så heldig å få uttale meg om effekten av kollagen tilskudd i Allers nr. 10.  Et interessant tema, som mange stiller spørsmål til. Det finnes flere merker på markedet i dag som lover gull og grønne skoger i form av reduksjon av alders tegn som rynker, mer fuktighet og mindre pigmentering. Enkelte av disse tilskuddene averteres som "kollagen tilskudd", som f.eks SkinGain, produktet i fokus i artikkelen over.

Allersnr10Rolah Kollagen er et strukturelt protein bygget opp av flere aminosyrer. Kollagen finner man i bindevev hos dyr og mennesker hvor de utgjør viktige komponenter i f.eks ledd og i hud. I huden finner man hovedsaklig type I, type IV og type VII. Kollagen spiller avgjørende roller i hudens sårheling, elastisitet, mekaniske styrke og det tilfører strukturell støtte til hudens celler og strukturer. Etterhvert som man eldes øker nedbrytningen av kollagen, samtidig som produksjonen reduseres. Dette medfører med det første slapp, tynn og rynkete hud.

Kan vi ha nytte av et kosttilskudd som hevder å kunne tilføre kollagen fra innsiden?

skingain_web

De lærde strides fortsatt om dette. Noen studier har vist at enkelte peptider av kollagen-hydrolysat kan medføre økte mengder av pro-kollagen i huden. Jeg har liten tro at å spise kollagen i sin naturlige form vil gi merkbare endringer, eftersom dette er et protein som på lik linje med andre proteiner vi spiser brytes ned av syrer og enzymer i mage og tarm før opptak. Personlig har jeg tro på at diett endringer og kosthold har innvirkning på kropp og cellefunksjon, men jeg er foreløbig usikker på om et kollagentilskudd garanterer endringene man ønsker. Jeg anbefaler et sunt kosthold med antioksidantrik kost, tilskudd av Vitamin C som er nødvendig for produksjonen av kollagen og et effektivt hudpleie regime som kan reparere og forebygge videre skade på hudens dypere strukturer inklusiv kollagen. Injeksjons behandlingen Platelet Rich Plasma Therapy (PRP) stimulerer formasjonen av nye hudceller inklusiv fibroblaster, og øker produksjonen av kollagen i hud og ledd.

//

I was so lucky to be asked to comment on the effect of collagen supplements in Allers. An interesting subject, that many have asked about. There are several brands on the market today that promise a reduction of age signs such as wrinkles, higher moisture levels and less pigmentation. Some of these supplements are advertised as "collagen supplements" such as Skin Gain, the product in focus in the article above. Collagen is a structural protein consisting of several amino acids. Collagen is found in connective tissue in animals and humans where they constitute important components of  joints and skin. In the skin  we mainly find type I, type IV and type VII. Collagen plays crucial roles in skin wound healing, elasticity, mechanical strength and it adds structural support to the skin cells and skin structures. As one ages, the breakdown of collagen increases, while production is reduced. This leads to thin skin and wrinkles.

Can we have benefit of a dietary supplement that claims to supply collagen from inside?

The jury is still out on this. Some studies have shown that certain peptides of collagen hydrolyzate can cause increased amounts of pro-collagen in the skin. I have little faith that eating collagen in its natural form will provide noticeable changes, since this is a protein, which like other proteins we eat is broken down by acids and enzymes in the stomach and intestines before absorption. Personally I believe that diet changes and diet affect the body and cell function, but I'm preliminary unsure whether a collagen supplement warrant the changes we want. I recommend a healthy diet rich in antioxidants, Vitamin C supplementation that is necessary for the production of collagen, and an effective skin care regimen that can repair and prevent further damage to the skin's deeper structures including collagen. Injection treatment with Platelet Rich Plasma Therapy (PRP) stimulates the formation of new skin cells, including fibroblasts and increases the production of collagen in the skin and joints.