KK.no: 5 ting som er bevist å påvirke huden.

kk.noALDRINGSTEGN: Noen ting vi utsetter oss for i det daglige er beviselig skadelig for huden, men heldigvis kan du gjøre noe med de fleste av dem. Skrevet av: Aina Kristiansen Mandag 1. desember 2014 kl. 15:15

KK.NO: Huden er kroppens største organ, og et voksent menneske har omtrent to kvadratmeter hud på kroppen. Ikke så rart at ekspertene oppfordrer oss til å ta godt vare på den, med andre ord.

Hudpleieekspertene anbefaler for eksempel at du renser huden både morgen og kveld. Selv om du ikke bruker sminke, bør du rense huden ordentlig for å fjerne ekstra olje, rester av kremer og solbeskyttelse, smuss og ytre forurensing.

I tillegg trenger huden fukt og pleie både fra innsiden og utsiden, og vi oppfordres stadig til å drikke nok vann, spise sunt, trene og pleie huden med de riktige produktene. Del med vennene dine

Og selv om noe av det kan føles litt masete og overdrevet, er det noen ting som faktisk er bevist å påvirke huden negativt og gir deg rynker og aldringstegn eller kviser.

1. UV- og soleksponering

– Av alle de eksterne faktorene, er soleksponering den absolutt største verstingen, og det sies at hele 90 prosent av all aldring skyldes nettopp UV-stråling, sier doktor Rolah O. Lønning, som er lege på Stavanger universitetssykehus og forfatter av boka «Frisk hud».

– MMP (matrix metalloprotenase) er et enzym som bryter ned deler av lærhuden og øker ved så lite som minste mulige stråledose, noe som resulterer i aldringstegn som løs og hengende hud, rynker og forstørrede porer, forklarer legen.

SOL OG UV-STRÅLER: Det aller verste du kan utsette huden for om du vil unngå tydelige og tidlige aldringstegn, er solstråler. Beskytt deg selv med høy solfaktor og unngå sola når den er på sitt sterkeste.

kksol_0

Typen aldring som forårsakes av sollys kalles foto-aldring, og hvor mye du påvirkes av dette avhenger både av hudfarge og av hvor mye du har solt deg opp gjennom årene.

– Jo lysere hud og jo mer soling, jo mer fotoaldring vil du oppleve.

2. Røyking

En annen ting som har alvorlige og synlige konsekvenser for huden, er røyking. Ifølge legen kan du oppleve for eksempel misfarging, nedbrytning av ECM (ekstracellulær matrix), dype rynker, for tidlig aldring, dårlig sårtilheling og formasjonen av unormale hudvekster.

– Nikotinet i sigaretter medfører at blodårene trekker seg sammen, som vil si at sirkulasjonen til huden reduseres.

RØYKING: Stump røyken først som sist. Huden og resten av kroppen din – vil takke deg!

kkrøyk

I tillegg produserer røyking karbonmonoksid som binder seg til oksygenet i blodet ditt, og dermed reduseres ikke bare tilførselen av blod, men også oksygenmengden i blodet.

– Bare det å røyke én sigarett vil redusere blodsirkulasjonen i hele 90 minutter, og det er oksygenleveransen til huden som vil lide mest, sier Lønning.

Et annet karakteristisk hudsymptom hos røykerer er telangiektasia, små dilaterte blodkar på overflaten av huden. Dette er hudens forsøk på å øke blodsirkulasjonen ved å produsere nye blodkar.

3. Alkohol

Å drikke mye og/eller ofte, er naturligvis ikke bra. Ei heller for huden.

– Alkohol dehydrerer ikke bare huden, men medfører også redusert søvnkvalitet og dårlig oksygentilførsel til huden mens du sover, sier Lønning.

kkalkohol 4. Dårlig eller for lite søvn

For en annen viktig syndebukk når det kommer til nedsatt hudkvalitet, er nettopp dårlig eller lite søvn.

– Mens vi sover, skifter nervesystemet fra det sympatiske, som er det dominerende systemet mens vi er våkne, til det parasympatiske systemet, forklarer Lønning.

Legen sier at det parasympatiske nervesystemet øker blodsirkulasjonen til huden og lar den reparere seg selv mer effektivt. Om du slurver med søvnen, enten ved å sove for lite eller ved å sove for dårlig, gir du ikke huden denne muligheten til å reparere seg selv så godt den kan hver eneste natt.

kksøvn

NOK SØVN: Det er ikke bare mengden søvn som teller, men også kvaliteten på søvnen. Gi huden din nok tid til å reparere seg selv mens du sover, råder eksperten.

5. Unødvendige grimaser

Du har kanskje hørt at ansiktsøvelser, ofte i form av en serie ulike grimaser, skal forebygge aldring, men dette er bare tull, sier doktor Lønning.

– Hver gang du bruker muskulaturen i ansiktet, lager du en fure dypt i huden som etter hvert vil gi deg fine linjer og rynker, sier hun.

Når huden eldes og blir mindre elsastisk, vil furene også bli mer og mer synlige og til slutt danner de en permanent rynke.

kkgrimaser0

GRIMASER: Noen eksperter har tidligere anbefalt grimaser og ansiktsøvelser som en slags foryngende «trening» for huden, men lege Rolah O. Lønning sier du bør droppe disse øvelsene om du vil utsette dannelsen av rynker så lenge som mulig.

I tillegg til disse faktorene, spiller naturligvis også tyngdekraften en viktig rolle.

– Når vi blir cirka 50 år og elastisiteten i huden vår er drastisk redusert, vil vi tydelig kunne se effekten av tyngdekraften.

Du ser det i form av mer hengende nese og ører, udefinerte kinnbein og en større, mer utstikkende underleppe.

//

The skin is the body's largest organ and an adult human has about two square meters skin on the body. No wonder experts encourage us to take good care of it.

Skincare experts recommend for example that you cleanse your skin both morning and evening. Even if you do not wear makeup, you should clean your skin properly to remove extra oil, residues of creams and sunscreen, dirt and external contamination.

In addition skin needs moisture and care from both the inside and outside, and we are continually being encouraged to drink plenty of water, eat healthy, exercise and use the right products.

And although some of it may feel a bit fussy and overdone, there are some things that are actually proven to affect the skin negatively and gives you wrinkles and signs of aging or acne.

1. UV and sun exposure

- Of all the external factors, sun exposure absolutely the greatest worst offender, and it is said that 90 percent of all aging is due to UV radiation, said Dr. O. Rolah Payday, a physician at Stavanger University and author of the book "Fresh skin ".

- MMP (matrix metalloprotenase) is an enzyme that breaks down part of the dermis and it's numbers increase by as little as the minimum possible radiation dose, which results in aging, loose, sagging skin, wrinkles, and enlarged pores, explains the doctor.

The type of aging caused by sunlight is called photo-aging, and how much you are affected by this depends on both your complexion and how much sunexposure your skin has had to suffer over the years.

- The lightr your skintone is, and the more sun exposure, the more photoaging will occur.

2. Smoking

Another thing that has serious and visible consequences on the skin is smoking. According to the doctor, you can experience discoloration, degradation of ECM (extracellular matrix), deep wrinkles, premature aging, poor wound healing and the formation of abnormal skin growths.

- The nicotine in cigarettes causes blood vessels to tighten, which means that circulation to the skin decreases.

Smoking produces carbon monoxide, which binds to the oxygen in your blood, reducing not only the supply of blood, but also the amount of oxygen in the blood.

- Smoking just one cigarette will reduce blood circulation to the body's organs for 90 minutes and its the oxygen delivery to the skin that will suffer the most, says Lønning.

Another characteristic skin symptom in smokers is telangiectasia, small dilated blood vessels on the surface of the skin. This is the skin's attempt to increase blood circulation by producing new blood vessels.

3. Alcohol

- Alcohol dehydrates not only the skin but also causes reduced sleep quality and poor oxygen supply to the skin while you sleep, says Payday.

4. Poor or too little sleep

- While we sleep, the nervous system switches from the sympathetic, which is the dominant system while we are awake, to the parasympathetic system, explains Lønning.

The doctor says that the parasympathetic nervous system increases blood circulation to the skin and lets it repair itself more effectively.

5. Unnecessary grimaces

You may have heard that facial exercises will do your skin good, but this is just nonsense, sais Dr. Lønning.

- Each time you use the muscles in the face, you make a furrow deep in the skin that will eventually give you fine lines and wrinkles, she says.

When skin ages and becomes less elastic, the grooves also become more and more visible and eventually they form a permanent frown.

In addition to these factors, gravity also plays an important role.

- When we reach about 50 years old,  and the elasticity of our skin is drastically reduced, we clearly start to notice the effect of gravitation.

You see it in the form of a more hanging nose and ears, undefined cheekbones and a large, more protruding lower lip.