KK.no: Gurkemeie - superkrydderet som huden elsker

gurkemeieKK1_0Klarer du å få i deg litt gurkemeie hver dag, vil det kunne gjøre underverker for huden din, mener lege Rolah Lønning.

Skrevet av: Silje Ulveseth Fredag 5. desember 2014 kl. 15:08

KK.NO: Det er faktisk mulig å spise seg til fin hud, skal vi tro Rolah O. Lønning, lege på Stavanger universitetssykehus.

Hva er det egentlig med gurkemeie som huden elsker?

– Gurkemeie har flere gode effekter på huden, og det kommer fortsatt mye spennende forskning på virkningsmekanismen av curcumin, antioksidanten som gurkemeie inneholder, sier Lønning til KK.no.

Friskhudmeg-1_0

Lønning har nylig skrevet boken «Frisk Hud: Din guide til vakker og problemfri hud», hvor hun gir råd om hud og hudpleie. Gurkemeie kan blant annet redusere aldersprosessen, mener hun.

– Dette er en sterk antioksidant, og som andre antioksidanter vil den medføre lokal og systemisk betennelsesdempende effekter som på sikt kan redusere aspekter av aldringsprossesen. Den har også vist seg å bedre sår-tilheling i huden, og har beskyttende effekt mot føflekkreft, blant andre kreftformer, opplyser Lønning.

Slik får du i deg gurkemeie

Gurkemeie er kanskje ikke så vanlig i det norske kostholdet, men det er absolutt noe som er lurt å få i seg daglig, ifølge Lønning.

Hun har mange tips til hvordan du kan lure inn litt gurkemeie i måltidene dine:

Ha en liten teskje i eggerøremiksen Dryss den over avokado, eller annet brødpålegg som ost. Slå deg helt løs med en indisk curry. Du kan også ha krydderet i smoothier med for eksempel bær og banan, og gjerne sammen med litt kanel og en liten dæsj pepper Du kan for eksempel bruke krydderet til en rekke forskjellige typer kjøtt - gjerne som en erstatning for salt og pepper. Prøv det også til fiskebollene i hvit saus

– Gurkemeie er enkelt å bruke i de fleste retter, da smaken ofte kan kamufleres om man ikke ønsker den, selvfølgelig. Man bør alltid spise gurkemeie sammen med pepper for å øke opptaket, forteller hun.

Det er fordi piperine, som er det aktive stoffet i pepper, øker bio-tilgjengeligheten av curcumin med opp til 2000 prosent.

– Curcumin er også fettløselig, så det kan være fint å spise den i retter som inneholder en form for fett, råder hun.

Hvordan virker gurkemeie antialdrende og reduserer rynker?

– Aldringsprosessen er en kompleks prosess som påvirkes av indre og ytre faktorer. Kort fortalt er aldring et resultat av den kummulative effekten av skader på DNA-et vårt via frie radikaler enten produsert av vår egen kropp eller på grunn av stress utenfra.

– Det er her antioksidanter kommer inn, ved å dempe den kroniske inflammasjonen som livsstil, UV-lys eller normale metabolske prosesser medfører, kan vi forebygge dannelsen av aldersrelaterte forandringer som for eksempel rynker, forklarer Lønning.

Slik virker krydderet betennelsesdempendecurryKK_0

På hvilken måte virker gurkemeie betennelsesdempende?

– De inflammatoriske signalveiene i kroppen er uhyre kompliserte, og selv om det fortsatt pågår forskning for å finne ut mer om den molekylære virkningen curcumin har på disse veiene, har det vist seg at den er sterkt anti-inflammatorisk (betennelsesdempende), sier Lønning og forklarer:

– Den blokkerer NF - kB , et molekyl som reiser inn i kjernen av celler og slår på gener relatert til betennelse. NF - kB antas å spille en viktig rolle i mange kroniske sykdommer.

KK.no har tidligere skrevet om at gurkemeie kan forebygge kroniske sykdommer.

Antioksidantet curcumin er brukt som et tilskudd i mange land, men ingrediensen er foreløbig ikke blitt brukt som behandling av noen menneskelige sykdommer.

Likevel antar forskere at curcumin skal forebygge og redusere en rekke kroniske sykdommer, ifølge Globalhealingcenter.com. Det gjelder blant annet leversykdommer, diabetes og astma, i tillegg til at det kan redusere bakterielle virus og hjelpe overvektige ned i vekt.

//

If you manage to eat a little turmeric every day, it could do wonders for your skin, says doctor Rolah Lønning.

Written by: Silje Ulveseth Friday 5 December 2014 at. 3:08 p.m.

KK.NO: It could be possible to eat your way to better skin, should we believe Rolah O. Lønning, doctor at Stavanger University Hospital.

What is it with turmeric that skin loves?

- Turmeric has several great effects on the skin, and we're still seeing a lot of exciting research on the mechanism of action of curcumin, the antioxidant turmeric contains says Lønning to KK.no.

Lønning recently authored the book "Healthy Skin: Your guide to beautiful and problem free skin", where she gives advice on skin and skin care. Turmeric may reduce the aging process, she says.

- This is a strong antioxidant, and as other antioxidants  it will cause local and systemic antiinflammatory effects that may eventually reduce aspects of the aging process. It has also been shown to improve wound healing in skin, and has protective effect against melanoma, among other cancers, according Lønning.

How to get your dose in

Turmeric is perhaps not so common in the Norwegian diet, but it is certainly something that is wise to ingest daily, according Lønning.

She has many tips on how to trick some turmeric into your meals:

Add a small teaspoon to your scrambled eggs mix Sprinkle on avocado, or other bread toppings like cheese. Go crazy with an Indian curry. You can also add the spice of  to smoothies containing berries and banana, perhaps with some cinnamon and a little dash of pepper You can for example use the spice to a variety of different types of meat - often as a substitute for salt and pepper.

- Turmeric is easy to use in most dishes, the taste can often be camouflaged if you do not want it, of course. One should always eat turmeric with pepper to increase the absorption, she says.

This is because piperine, which is the active ingredient in pepper, increases the bioavailability of curcumin with up to 2000 percent.

- Curcumin is also fat soluble, so it can be good to eat it in dishes containing some form of fat, she advises.

How does turmeric act anti aging and reduce wrinkles?

- The aging process is a complex process that is influenced by internal and external factors. Briefly speaking, aging is a result of the cumulative effect of damage to our DNA via free radicals either produced by our own body or because of stress from outside.

- It is here that antioxidants come into play, by curbing the chronic inflammation that lifestyle, UV light or normal metabolic processes entail, we can prevent the formation of age-related changes such as wrinkles, explains Lønning.

In what way is turmeric antiinflammatory?

- The inflammatory signaling pathways in the body are incredibly complex, and although we are still finding out more about the molecular action of curcumin on these pathways, it has been proven that it is highly anti-inflammatory, says Lønning and explains

- It is involved in the blocking of NF - kB, a molecule that travels into the nucleus of cells and switch on genes related to inflammation. NF - kB is believed to play an important role in many chronic diseases.

Antioxidant curcumin is used as a supplement in many countries.

Scientists suppose that curcumin can prevent and reduce a number of chronic diseases, according Globalhealingcenter.com. This applies, among other things to liver disease, diabetes, and asthma, as well as bacterial and virus infections, and help obese loose weight.

<!-- TradeDoubler site verification 2500875 -->