KK.no: Har det dukket opp en helt ny føflekk?

KK.NO: Vi vet alle at det er viktig å følge med på føflekkene våre og få dem sjekket innimellom, men vet du egentlig hva du skal se etter?

Og hva er egentlig føflekker?

– Føflekker er mørke områder hvor pigmentproduserende celler – melanocytter – har «flokket» seg sammen, forklarer Rolah O. Lønning, lege ved Stavanger Universitetssykehus og forfatter av boka «Frisk hud».

Hun sier at man er født med noen føflekker, mens andre utvikles etter hvert som man blir eldre. 

– De fleste kommer mellom tidlig barnealder og fylte 30 år.

 

føflekk2
FOREBYGG: Ikke alle føflekker kan forebygges, men sørg for å bruke tilstrekkelig med solbeskyttelse, så kan du forhindre noen av dem, råder legen. 

Derfor får du dem

Lønning forklarer at formasjonen av føflekker påvirkes av hormonelle endringer og av solen, men skader mot huden kan også bidra til flere føflekker.

– Hvor mye sol du ble eksponert for som liten, kan ha betydning for hvor mange føflekker du får som voksen, sier hun.

I tillegg kan man få andre hudforandringer som fører til mørkere flekker, for eksempel såkalte leverflekker eller seboreisk keratose, også kalt talgvorte eller senilvorte, som er hudforandringer forbundet med høyere alder.

– Helt nye føflekker etter fylte 35 år og føflekker i forandring bør sjekkes og følges av lege, understreker Lønning.

Slik forebygger du

Selv om du kan prøve å forebygge at nye føflekker dukker opp, er det ikke alle som kan forebygges. Det gjelder spesielt hvis det er snakk om flekker som kommer på grunn av soleksponering som barn eller etter påvirkning av hormonelle faktorer.

– Adekvat solbeskyttelse er dog alltid viktig når det er snakk om å forhindre pigmentering. Dette inkluderer høy faktor, beskyttende tøy som en bredbremmet hatt, og oppsøking av skygge mellom klokka 11 og 14 i sommermånedene, sier Lønning.

føflekk3
FOREBYGG: Ikke alle føflekker kan forebygges, men sørg for å bruke tilstrekkelig med solbeskyttelse, så kan du forhindre noen av dem, råder legen. 

Sjekk ekstra om du er lys i huden

Selv om alle bør følge med på føflekkene sine jevnlig, er det ekstra viktig for noen av oss.

– Har du en lysere hudtype og flere føflekker, kan det være lurt å sjekke disse selv i speilet regelmessig, sier Lønning.

Hun anbefaler også at du bestiller time hos fastlegen eller en hudlege for en grundigere gjennomgang om du ser endringer endringer eller oppdager nye føflekker. 

– Har du nære slektninger som har opplevd hudkreft, er det ekstra viktig å følge med selv, og gjerne få oppfølging av lege eller hudlege én til to ganger i året.

føflekk4ABCDE: Følg den såkalte ABCDE-regelen når du sjekker føflekkene dine selv og bestill time hos en lege for å sjekke flekkene grundig om du oppdager nye flekker eller at de eksisterende flekkene forandrer seg. Foto: WavebreakMediaMicro - Fotolia

Bruk ABCDE-regelen

For alle andre vil det holde å følge ABCDE-regelen:

A – Assymetri: Er føflekken asymmetrisk eller består av to ulike halvdeler? Godartede føflekker skal være symmetriske, ifølge Norsk Helseinformatikks hjemmesider. B – Border: Er det en tydelig grense mellom føflekken og huden rundt eller er overgangen mer glidende? Godartede føflekker skal ha tydelig skille mellom disse delen, og det skal ikke være nødvendig å myse eller se veldig nærme på føflekken for å se hvor kanten går. C – Colour: Godartede føflekker er brune og ensfargede. Ondartede føflekker eller forstadier til disse kan også være rødbrune, svarte, blå, grå, hvite, oransje eller rosa. De kan også ha en speilende/skinnende overflate, skriver NHI.no. D – Diameter: Føflekker under 6 mm i største diameter er oftest godartede. E – Evolution: Utvikler eller endrer føflekken seg over tid? Blir den høyere eller skifter fasong og blir assymetrisk? Begynner den å klø, blø eller gjøre vondt? Er den forhøyet fra hudoverflaten, men samtidig fast når du tar på den? Mens en godartet føflekk er myk å ta på og kan klemmes litt sammen med fingrene, er en godartet føflekk hardere og står mer fast om du prøver å klemme på den.

– Kontakt lege ved endringer i noen av disse, råder Lønning.

Det er viktig å merke seg at ikke alle kriteriene må oppfylles samtidig for at du bør få føflekken sjekket av lege. Om bare ett av kriteriene er oppfylt, for eksempel om føflekken er hard, bør du fortsatt ta kontakt og be om en sjekk.

Nasjonal hudsjekkdag

Den 6. mai gjennomføres den nasjonale hudsjekkdagen. Hudleger over hele landet tar da imot pasienter for å sjekke føflekkene deres uten rekvisisjon fra lege.

Om du har en mistenkelig føflekk, kan du for eksempel ringe Kreftforeningen på 800 57 338 eller kontakte dem via chat på hjemmesiden deres for å bestille time til 6. mai. 

Les mer på Kreftforeningens hjemmesider

//

KK.NO: We all know that it is important to monitor our moles and get them checked occasionally, but do you really know what to look for?

And what exactly are moles?

- Moles are dark areas where pigment-producing cells - melanocytes - have "flocked" together, explains Rolah O. Lønning, a doctor and author of the book "Healthy skin."

She says that one is born with some moles, while others evolve as one gets older.

- Most appear between early childhood and age 30.

Lønning explains the formation of moles are affected by hormonal changes and sun exposure, but damage to the skin can also contribute to moles.

- How much sun you were exposed to growing up, may determine how many moles you get as an adult, she says.

In addition, you can get other skin changes that lead to darker spots, such as so-called liver spots or seborrheic keratoses, also called sebaceous wart or senile wart, which is skin changes associated with advancing age.

- Completely new moles after the age of 35 years and changing moles should be checked and monitored by a physician, emphasizes Lønning.

Although you can try to prevent new lesions, it is not all that can be prevented. That is especially true if we are talking about spots that come because of sun exposure as a child or under the influence of hormonal factors.

- Adequate sun protection is, however, always important when it comes to preventing pigmentation. This includes high SPF, protective clothing like a wide-brimmed hat, and avoiding the sun between 11am and 14pm during the summer months, says Lønning.

Although everyone should monitor their moles regularly, it is particularly important for some of us.

- If you have a lighter skin type and a high number of moles, you might want to check these yourself in the mirror regularly, says Lønning.

She also recommends that you book an appointment with your doctor or a dermatologist for a thorough review if you see changes, amendments or discover new moles.

- Do you have close relatives who have experienced skin cancer, it is especially important to monitor yourself, and regularly get a check up by a physician or dermatologist once or twice a year. ABCDE: Follow the so-called ABCDE rule when checking moles your self and book an appointment with a doctor to check the spots thoroughly if you discover new spots or spots that change.

A - Assymetri: Is the mole asymmetric or consist of two different halves? Benign moles should be symmetrical, according to Norwegian Helseinformatikks website. B - Border: Is there a clear boundary between the mole and surrounding skin? Benign moles should be clearly distinguish between these part and it shall not be necessary to squint or look really close at the mole to see where the edge is. C - Colour: Benign moles are brown and monochrome. Malignant moles or precursors to these may also be reddish, black, blue, gray, white, orange or pink. They may also have a specular / glossy print NHI.no. D - Diameter: Moles under 6 mm in largest diameter is most often benign. E - Evolution: Does the mole develop or modify over time? Does it itch, bleed or hurt? Is it elevated from the skin surface, but also firm when you touch it?

- Consult a doctor if you experience changes in any of these areas, advises Lønning.

It is important to note that not all criteria must be met simultaneously in order to get the mole checked by a doctor. If only one of the criteria are met, you should still consult and request a check up.